drukuj max nrm min

Szkoda komunikacyjna

Szkoda komunikacyjna - sprawca nieubezpieczony

Wypadek drogowy spowodowany został przez pojazd z polskimi numerami rejestracyjnymi, nie posiadający komunikacyjnej polisy OC. Jeżeli zostałeś w nim poszkodowany – należy Ci się odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Sprawdź jakich formalności należy dopełnić.W takim przypadku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada za szkody osobowe i majątkowe. *  

Jeżeli zostałeś poszkodowany - spisz na miejscu zdarzenia:

dokładną datę i miejsce zdarzenia,

numer rejestracyjny, markę i model pojazdu sprawcy,

jeśli to możliwe - numer polisy OC sprawcy i nazwę firmy ubezpieczeniowej, która ją wystawiła,

- zadbaj o dokładne opisanie okoliczności zdarzenia,

- wezwij Policję lub razem ze sprawcą sporządź oświadczenie o okolicznościach zdarzenia. W przypadku wypadków z ofiarami w ludziach niezbędne jest wezwanie policji, której funkcjonariusz sporządzi pełną dokumentację wypadku.

- jeżeli sprawca nie ma przy sobie polisy OC i nie jesteś pewien czy w ogóle ma aktualne ubezpieczenie - możesz to sprawdzić na stronie UFG (Sprawdzenie OC sprawcy wypadku)  

Zgłaszanie szkody 

jeżeli sprawca kolizji nie posiada ważnej polisy OC, swoje roszczenia zgłoś do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, za pośrednictwem dowolnej firmy ubezpieczeniowej oferującej obowiązkowe ubezpieczenia OC. W praktyce jest to każdy ubezpieczyciel będący członkiem UFG. Żaden zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia takiej szkody.

w przypadku szkody w mieniu (np. uszkodzenie samochodu w wypadku) poszkodowany składa oświadczenie, że nie posiada dobrowolnego ubezpieczenia Auto Casco. Gdy ma taką polisę, wówczas to z niej otrzymuje odszkodowanie. UFG zaś zrekompensuje  dodatkowe koszty np. utracone zniżki w AC,  czy koszty doubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku  (Art. 106 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).  

Co dalej 

 - firma ubezpieczeniowa, za pośrednictwem której zgłoszone zostało roszczenie do UFG, przeprowadza likwidację szkody. Na tym etapie masz pełne prawo wglądu do akt prowadzonego postępowania.

- po zakończeniu sprawy akta trafiają do Wydziału Likwidacji Szkód UFG. Następuje weryfikacja dokumentów i podejmowana jest decyzja o przyznaniu świadczenia (wypłacie odszkodowania) bądź o odmowie. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje - zostaniesz o tym poinformowany.

- termin wypłaty odszkodowania przez UFG wynosi 30 dni, licząc od daty otrzymania akt szkody od firmy ubezpieczeniowej. Jednakże może się zdarzyć, że w tym terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu lub wysokości świadczenia. W takim przypadku świadczenie powinno być wypłacone przez Fundusz w ciągu 14 dni od daty wyjaśnienia powyższych okoliczności. Nie zmienia to jednak faktu, że bezsporna część świadczenia - powinna zostać wypłacona w ciągu 30 dni od momentu otrzymania akt szkody.  


Dokumenty niezbędne przy zgłaszaniu szkody osobowej lub majątkowej


Szkoda dotyczy pojazdu:

dokumenty pochodzenia pojazdu (faktura zakupu, umowa kupna-sprzedaży),

dowód rejestracyjny pojazdu,

polisa OC ważna w dniu kolizji,

dokumentacja obrazująca poniesione straty (rachunki za naprawę, holowanie, parkowanie itd.),

oświadczenie o braku dobrowolnego ubezpieczenia Auto Casco na uszkodzony pojazd,

dokumenty dotyczące: okoliczności zdarzenia (oświadczenie sprawcy, notatka Policji, wyrok Sądu) oraz braku ubezpieczenia OC u sprawcy szkody.  

Szkoda dotyczy mienia innego niż pojazd(np. zniszczenie ładunku czy przewożonych przedmiotów, zniszczenie budynku w który uderzył pojazd itp.):

 

a) jeżeli szkoda dotyczy przewożonych przedmiotów lub ładunku

wykaz uszkodzonych lub zniszczonych rzeczy z podaniem ich aktualnej ceny i daty nabycia,

potwierdzenie faktu uszkodzenia rzeczy w podanej ilości - przez świadków lub Policję,

list przewozowy i specyfikację towarów przewożonych przez przewoźnika odpłatnie (jeżeli szkoda dotyczy przewożonego ładunku),

oświadczenie o posiadaniu dobrowolnego ubezpieczenia np.: bagażu, ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, towaru w transporcie itp.,

dokumenty dotyczące: okoliczności zdarzenia (oświadczenie sprawcy, notatka Policji, wyrok Sądu) oraz braku ubezpieczenia OC u sprawcy szkody, 

 

b) jeżeli szkoda dotyczy uszkodzonej nieruchomości

określenie zakresu uszkodzeń i kosztu ich usunięcia,

ekspertyza biegłego określająca zakres uszkodzeń nieruchomości, sposób ich usunięcia oraz koszt przywrócenia do stanu poprzedniego (jeżeli została sporządzona),

rachunki za naprawę,

dokumenty dotyczące: okoliczności zdarzenia (oświadczenie sprawcy, notatka Policji, wyrok Sądu) oraz braku ubezpieczenia OC u sprawcy szkody.  

 

Szkoda osobowa(obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia): 

określenie roszczenia,

wszelka, będącą w posiadaniu poszkodowanego, dokumentacja medyczna dotycząca leczenia obrażeń powypadkowych,

posiadane dowody poniesionych kosztów leczenia (rachunki, faktury),

opinie i zaświadczenia lekarskie o potrzebie, ilości, okresie i rodzaju specjalnego odżywiania, stosowania określonych leków, konieczności opieki osób trzecich, rehabilitacji itp.,

zaświadczenie o zarobkach utraconych w okresie pobierania zasiłku chorobowego i czasie rehabilitacji,

zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości deklarowanego dochodu (kopie formularzy podatkowych),

oświadczenie czy wypadek pozostawał w związku z zatrudnieniem,

jeżeli w następstwie wypadku poszkodowany stał się niezdolny do pracy i dochodzi renty wyrównawczej - zaświadczenie o wysokości zarobków przed wypadkiem w ujęciu netto oraz decyzje rentowe ZUS,

dokumenty dotyczące okoliczności zdarzenia (oświadczenie sprawcy, notatka Policji, wyrok sądu) oraz braku ubezpieczenia OC u sprawcy wypadku.  

 

Szkoda, w której poszkodowany poniósł śmierć: 

określenie roszczenia (np. zadośćuczynienie, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej, renta),

akt zgonu,

akt zawarcia małżeństwa (jeżeli uprawnionym jest współmałżonek),

zaświadczenie o wspólnym zamieszkaniu w dacie wypadku,

akty urodzeń dzieci (jeżeli uprawnionymi są dzieci poszkodowanego),

rachunki (oświadczenia) o poniesionych kosztach pogrzebu,

rachunek za nagrobek,

dokumentacja wskazująca na dochody poszkodowanego przed wypadkiem oraz dochody Jego małżonka,

decyzje ZUS o wysokości otrzymanej renty rodzinnej,

dokumenty (będące w posiadaniu osoby uprawnionej) dotyczące okoliczności zdarzenia (oświadczenie sprawcy, notatka Policji, wyrok Sądu, postanowienie o umorzeniu dochodzenia wobec niewykrycia sprawcy), jak i braku ubezpieczenia OC przez sprawcę szkody, jeżeli jest on znany.

PONAD 20 TOWARZYSTW W JEDNYM MIEJSCU

Wróć do początku