drukuj max nrm min

Wypadek za granicą

W razie wypadku za granicą w zależności od kraju, w którym zarejestrowany jest pojazd sprawcy, jakie dane należy spisać oraz gdzie zgłosić szkodę: 


1. Zdarzenie z udziałem pojazdu zarejestrowanego w Polsce 

Spisz: 

numer rejestracyjny i markę pojazdu sprawcy

numer polisy ubezpieczeniowej i nazwę towarzystwa w którym ubezpieczony jest pojazd sprawcy

dane kierowcy (imię i nazwisko, adres) 

Wezwij policję lub sporządź ze sprawcą oświadczenie o okolicznościach zdarzenia (pobierz druk wspólnego zgłoszenia szkody). 
Szkodę zgłoś po powrocie do Polski do towarzystwa ubezpieczeń, w którym sprawca posiadał ubezpieczenie OC. 

2. Zdarzenie z udziałem pojazdu zarejestrowanego w jednym z krajów EOG lub Szwajcarii 

Spisz: 

numer rejestracyjny i markę pojazdu sprawcy

kraj rejestracji pojazdu sprawcy,

numer polisy ubezpieczeniowej i nazwę towarzystwa w którym ubezpieczony jest pojazd sprawcy

dane kierowcy (imię i nazwisko, adres) Wezwij policję lub sporządź ze sprawcą oświadczenie o okolicznościach zdarzenia (pobierz druk wspólnego zgłoszenia szkody). 

Szkodę zgłoś do towarzystwa ubezpieczeń, w którym sprawca posiadał ubezpieczenie OC lub do reprezentanta do spraw roszczeń zagranicznego towarzystwa ubezpieczeń w Polsce. 

Jeżeli znamy nazwę towarzystwa ubezpieczeń, z którym sprawca zawarł umowę ubezpieczenia OC oraz kraj rejestracji pojazdu, możemy ustalić reprezentanta do spraw roszczeń zagranicznego towarzystwa ubezpieczeń w Polsce za pośrednictwem Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

Jeżeli nie znamy nazwy towarzystwa ubezpieczeń, z którym sprawca zawarł umowę ubezpieczenia OC możemy zwrócić się do PBUK celem ustalenia niezbędnych danych wypełniając formularz zapytania o ubezpieczyciela sprawcy szkody i jego reprezentanta do spraw roszczeń. 


3. Zdarzenie z udziałem pojazdu zarejestrowanego w kraju spoza EOG, posiadającego ważną Zieloną Kartę. 

Spisz: 

numer rejestracyjny pojazdu sprawcy

kraj rejestracji pojazdu sprawcy,

markę i model pojazdu sprawcy,

pełny numer Zielonej Karty i okres jej ważności,

nazwę zakładu ubezpieczeń, który wystawił Zieloną KartęWezwij policję lub sporządź ze sprawcą oświadczenie o okolicznościach zdarzenia (pobierz druk wspólnego zgłoszenia szkody). 
Szkodę zgłoś do Biura Narodowego kraju zdarzenia, którego adres znajduje się na odwrocie Zielonej Karty i które udzieli poszkodowanemu instrukcji co do dalszego postępowania 


4. Zdarzenie z udziałem pojazdu zarejestrowanego w kraju spoza EOG, na terytorium tego kraju. 

Spisz: 

numer rejestracyjny pojazdu sprawcy

markę i model pojazdu sprawcy,

pełny numer polisy ubezpieczenia OC i okres jej ważności,

nazwę zakładu ubezpieczeń, który wystawił polisę OC

dane kierowcy (imię i nazwisko, adres) Wezwij policję lub sporządź ze sprawcą oświadczenie o okolicznościach zdarzenia (pobierz druk wspólnego zgłoszenia szkody). 

Szkodę zgłoś bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeń, w którym sprawca posiadał ubezpieczenie OC. Posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego poza krajami EOG i Szwajcarii wjeżdzając do jednego z tych krajów i nie posiadając ważnego certyfikatu Zielonej Karty jest obowiązany przed przekroczeniem granicy zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - tzw. ubezpieczenie graniczne. 

Umowę takiego ubezpieczenia zawiera się na czas nie krótszy niż 30 dni.

PONAD 20 TOWARZYSTW W JEDNYM MIEJSCU

Wróć do początku