drukuj max nrm min

Ubezpiecz firmę

UBEZPIECZENIE FIRMY

 

Wiele firm zapomina lub nie chce pamiętać jaką ważną rzeczą jest ubezpieczenie firmy. Czasem jednak może przytrafić się nam jakieś nieszczęście, które w bezpośredni lub pośredni sposób może doprowadzić do bankructwa firmy. Samo ubezpieczenia to nie wszystko. Dlatego ważną sprawą jest ubezpieczenie naszego przedsiębiorstwa, ale w taki sposób, by w razie szkody zrekompensowało nam poniesione straty.
Mienie firmowe możemy ubezpieczyć od następujących ryzyk:

Od ognia i innych zdarzeń losowych w takim zakresie możemy ubezpieczyć takie składnik naszego majątku jak:

• budynki i budowle,
• maszyny, urządzenia, wyposażenie
• środki obrotowe,
• mienie osób trzecich,
• nakłady inwestycyjne,
• wartości pieniężne,
• mienie pracownicze,

Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunek tu również możemy zabezpieczyć większość naszego mienia, ponieważ ubezpieczenie to może dotyczyć takich przedmiotów jak:

• maszyny, urządzenia, wyposażenie,
• składniki majątku o niskiej wartości,
• środki obrotowe,
• gotówka,
• mienie osób trzecich,
• mienie pracownicze.

   Kolejnym bardzo ważnym elementem ubezpiecznia firmowego jest ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Ubezpieczenie to zabezpiecza nas w momencie gdy w związku z określoną w umowie działalnością lub posiadanym mieniem Ubezpieczony w następstwie czynu niedozwolonego tzw. odpowiedzialności deliktowej, zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej bądź rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. Przedmiotem ubezpieczenia może być dodatkowo odpowiedzialność kontraktowa za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. Zakres ochrony z tytułu OC często można rozszerzyć o dodatkowe klauzule, które poszczególni przedsiębiorcy dopierają indywidualnie do swoich potrzeb w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Do najpopularniejszych klauzul należą takie klauzule jak:

• OC za produkt,
• OC pracodawcy,
• OC najemcy nieruchomości,
  OC najemcy ruchomości.

   Bardzo ciekawym rozwiązaniem, które podczas wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia losowego pozwoli nam na zminimalizowanie strat, jest ubezpieczenie utraty zysku. Ochrona obejmuje zyski, jakie mógłby uzyskać Ubezpieczający realizując usługę, gdyby nie wystąpiło określone zdarzenie losowe, wyłączające możliwość świadczenia usług całość lub część obiektów, w których te usługi były realizowane.Jak sami Państwo widzą ubezpieczenie firmy jest bardzo ważna dlatego podczas jego wyboru warto zwrócić uwagę na następujące elementy:

• prawidłowy wybór rodzaju prowadzonej działalności (odpowiednie PKD);
• rodzaj ubezpieczenia (przed kradzieżą, zdarzeniami losowymi, dewastacją mienia, odpowiedzialności cywilnej, utraconych korzyści itp.);
• ogólne warunki ubezpieczenia proponowane przez zakłady ubezpieczeń;
• kondycję finansową towarzystwa ubezpieczeniowego;
• sieć placówek towarzystwa ubezpieczeniowego (ma to znaczenie przy zgłoszeniu i dalszej procedurze odszkodowawczej);
• wysokość sumy ubezpieczenia;
• wysokość składki, możliwość rozłożenia na raty.

 

PONAD 20 TOWARZYSTW W JEDNYM MIEJSCU

Wróć do początku